ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท แซลอะรี ฮีโร จำกัด (“ผู้ให้บริการ“) เป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“แพลตฟอร์ม”) นี้ การใช้งานแพลตฟอร์มและการให้บริการใดผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวแก่ท่าน จะถูกตีความและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (“ข้อกำหนด”) ฉบับนี้ ดังนั้นกรุณาศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกำหนดนี้ทั้งหมดโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ (ตามที่ระบุด้านล่าง) แก่ท่าน และเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการจะถือว่า ท่านตกลงและยอมรับที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้

1.     นิยาม

1.1   “ผู้ใช้บริการ” “ท่าน” หมายถึง พนักงานของนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม เพื่อใช้บริการต่างๆ ของแพลตฟอร์ม

1.2   “ผู้ให้บริการ” “เรา” หมายถึง บริษัท แซลอะรี ฮีโร จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ

1.3   “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือระบบที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการ

1.4   “บริการ” หมายถึง บริการเบิกจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า บริการจัดการทางการเงิน การให้ความรู้ และบริการอื่นๆ ในอนาคตที่ผู้ให้บริการจะให้แก่ผู้ใช้บริการ

1.5   “นายจ้าง” หมายถึง นิติบุคคลที่เป็นนายจ้างของผู้ใช้บริการ ที่ได้เข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสมารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้

 

1.6   “คำขอ” หมายถึง คำขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าที่ผู้ใช้บริการทำรายการผ่านแพลตฟอร์ม

 

1.7   “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามรูปแบบที่ผู้ใช้บริการเลือกรับบริการ

 

1.8   “ข้อมูลพนักงาน” หมายถึง ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการลางาน ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา ข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการอาจต้องการ เพื่อการดำเนินการตามคำขอ และการให้บริการ

 

1.9   “สัญญาจ้างแรงงาน” หมายถึง สัญญาจ้างแรงงานที่ทำโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการและนายจ้าง

2.     ข้อกําหนดก่อนเข้าใช้งานและใช้บริการบนแพลตฟอร์ม

2.1   คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของนายจ้างในปัจจุบัน และ สัญญาจ้างแรงงานจะต้องมีผลบังคับ ในขณะที่ลงทะเบียนและในขณะที่ผู้ใช้บริการทำคำขอ

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

 

2.1.1   ผู้ให้บริการอาจขอให้ผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูลพนักงานของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม และนำส่งสำเนาเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

2.1.2   ผู้ใช้บริการต้องรับรองและรับประกันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง โดยเฉพาะข้อมูลพนักงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการนำส่งให้ผู้ให้บริการ และ

2.1.3   ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดนี้

 

2.2   ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าทำสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มโดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังจากการที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยวิธี การกรอกหมายเลขโทรศัพท์จำนวน 9 หลัก และใส่รหัสผ่านเพื่อเป็นรหัสใช้ระบุตัวตน หรือด้วยวิธีการใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้ รับจากผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระบุตัวตน (“รหัสระบุตัวตน”) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การระบุรหัสระบุตัวตนเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามสัญญาที่และเอกสารอื่น ๆ ที่ได้ลงนามโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถถอนได้

 

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า รหัสระบุตัวตนของแพลตฟอร์มและที่ต้องใช้ในการเข้ารับบริการเป็นทรัพย์สินเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ในกรณีที่มีบุคคลที่สามล่วงรู้รหัสระบุตัวตน หรือมีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงรหัสระบุตัวตนโดยมิชอบ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้แก่ผู้ให้บริการทราบทันที หากผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการทราบ ผู้ให้บริการจะถือว่า ธุรกรรมและ/หรือการกระทำใดๆ บนแพลตฟอร์มที่ได้ทำโดยใช้รหัสระบุตัวตนของผู้ใช้บริการนั้น เป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการในการเก็บรักษารหัสระบุตัวตนไว้เป็นความลับ

 

2.3   การจ่ายค่าธรรมเนียม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด (“ค่าธรรมเนียม”) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้า

2.3.1   ผู้ให้บริการจะหักค่าธรรมเนียมจากแต่ละคำขอ โดยเป็นการหักจากยอดเงินที่ผู้ใช้บริการขอเบิกเงินล่วงหน้า ซึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิจะได้รับในท้ายรอบการจ่ายเงินค่าจ้าง

2.3.2   รายละเอียดของธุรกรรม ที่แสดงไว้ในรายการ “ประวัติการทำธุรกรรม” จะถือเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะได้ใบเสร็จรับเงินที่เป็นกระดาษ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในช่วงเวลาทำการ

 

3.     สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

 

3.1. ขอบเขตการให้บริการ  ผ่านการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการดังต่อไปนี้ จากผู้ให้บริการ

 

3.1.1   การทำคำขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจากนายจ้างผ่านแพลตฟอร์ม และการได้รับเงินเดือนเบิกล่วงหน้า (หักค่าธรรมเนียม) จากผู้ให้บริการ

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ สำหรับการให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า (ก) ผู้ให้บริการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการส่งคำขอเพื่อส่งต่อให้กับนายจ้างซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนแก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น และ (ข) การให้บริการเบิกจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าของผู้ให้บริการในนามของนายจ้าง ไม่ถือเป็น การให้กู้ยืมโดยตรงจากผู้ให้บริการให้แก่ ผู้ใช้บริการตามขอบเขตการให้บริการ

 

3.1.2   การเข้าถึงบริการจัดการทางการเงินอื่น ๆ การให้ความรู้ และการเข้าถึงบริการอื่นๆ ในอนาคตของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแพลตฟอร์ม และ

3.1.3   การใช้สิทธิอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

 

3.2   หน้าที่ของผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า คุณสมบัติสำคัญของการที่บัญชีผู้ใช้งานจะยังมีผลบังคับใช้ ขึ้นอยู่กับการมีผลบังคับใช้ของสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ใดหรือการมีผลบังคับใช้ของสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว ในกรณีที่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุด บัญชีผู้ใช้งานและการเข้าใช้บริการของท่านจะถูกระงับในทันที

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องภายใต้สัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนโดยนายจ้างหรือผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าวอาจทราบหรือไม่ทราบถึงข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวก็ตาม ในกรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงฝ่ายเดียวระหว่างนายจ้างและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการระงับและแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องกันเอง โดยผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการในช่วงระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องดังกล่าว

 

3.3   ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการ (User’s Profile) ข้อมูลหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายจ้างและผู้ให้บริการก่อน

 

3.4   ข้อกำหนดการใช้บริการและการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ขอบเขตการใช้บริการนั้นได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงใช้แพลตฟอร์มเพื่อเข้าใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

3.4.1   ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการเพื่อกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือ ใช้ในทางอื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในข้อกำหนดนี้ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

3.4.2   คัดลอก แก้ไข สร้างสรรค์งานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด ดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนกลับ เลียนแบบ โยกย้ายไปยังบริการอื่น เปลี่ยนแปลง รวบรวม แจกแจง หรือถอดส่วนประกอบของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)

3.4.3   นำส่ง สื่อสาร หรือแสดงเนื้อหาใด ซึ่งถือเป็นการหมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ข่มขู่ ยั่วยุ ก่อให้เกิดความไม่สงบ รุนแรง เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา ก้าวร้าว หลอกลวง ก่อให้เกิดการกระทำผิดทางอาญาหรือความรุนแรง หรืออาจละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามไม่ว่าทางใด (ซึ่งรวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิภายใต้สัญญา หรือหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย) หรือแสดงต่อบุคคลอื่น นิติบุคคล หรือ บริษัทอื่น ในทางที่ไม่ดีหรือดูหมิ่น โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

3.4.4   จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตามจากแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3.4.5   ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมหรืออนุญาตให้บุคคลใดกระทำการละเมิดดังกล่าว

3.4.6   กระทำการในทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม หรือในลักษณะที่อาจนำมาซึ่งความอันตรายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม และ

3.4.7   ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น หรือ ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงบนแพลตฟอร์มไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หรือจัดการแฝงตัวตนของผู้ใช้บริการไม่ว่าในลักษณะใด หรือแฝงแหล่งที่มาของข้อความหรือข้อมูลที่ส่งให้แก่ผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

3.5   สิทธิในการตรวจสอบของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิซึ่งไม่ถือเป็นหน้าที่ ในการตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4 ได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดตามกฎหมายอื่น  ในกรณีที่พบว่า มีการละเมิด ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการลบหรือระงับการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของผู้ใช้บริการที่ละเมิดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเป็นการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้บริการใดจากการใช้สิทธิของผู้ให้บริการนั้น ทั้งนี้ สิทธิของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในข้อนี้ไม่กระทบหรือส่งผลต่อสิทธิอื่นใดที่ผู้ให้บริการมีตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ผู้ให้บริการอาจมี

 

3.6   การให้การสนับสนุน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม ขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับผู้ให้บริการได้ผ่านช่องทาง e-mail: [email protected] หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นได้ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.30-17:30 น.

 

4.     สิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

4.1   ดุลยพินิจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการรับหรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 

4.2   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์เหนือแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ รวมถึงงานใดอันมีลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง งานศิลปะ ภาพกราฟิก รูปภาพ เว็ปไซต์ รูปแบบหรือชุดคำสั่ง วรรณกรรม คำสั่งคอมพิวเตอร์ (html) แอปพลิเคชัน เสียงบันทึก เพลง ภาพวีดีโอ และสื่ออื่น ๆ การออกแบบ ภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม เอกสาร งานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และงานฉบับปรับปรุงของงานข้างต้น ภาพลักษณ์และความรู้สึกของแพลตฟอร์ม (Look and feel) และ/หรือบริการ วิธีการ สินค้า สูตรการคำนวณ ข้อมูล ลักษณะหน้าตาและลักษณะของการเชื่อมโยง การโฆษณา และการใช้เครื่องมือและวิธีการ การประดิษฐ์ ความลับทางการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน URLs เครื่องหมายการ ค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และชื่อที่ระบุตัวตนอื่นใด ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และ/หรือไม่ว่าจะสามารจดทะเบียนได้หรือไม่ รวมถึงงานที่สร้างสรรค์เพิ่มเติมจากงานที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นสิทธิฝ่ายเดียวของผู้ให้บริการ

 

เพื่อความชัดเจนของข้อสัญญานี้ การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มถือเป็นการดำเนินการที่ผู้ให้บริการให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการ โดยไม่ถือเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการโอนสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม

 

4.3   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของผู้ใช้บริการ โดยการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด

 

4.4   สิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ เมื่อผู้ให้บริการพิจารณาด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวว่าเหมาะสม ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราวได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิใดทั้งปวงในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการระบบดังกล่าวจากผู้ให้บริการ

 

4.5   ความรับผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายหรือข้อเรียกร้องในกรณีดังต่อไปนี้

 

4.5.1   ความไม่ถูกต้อง และ/หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลพนักงาน หรือของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการโดยตรงหรือที่ได้รับจากนายจ้าง ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ

4.5.2   การเกิดเหตุขัดข้องของระบบหรือการประมวลผลที่ผิดพลาด ซึ่งผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ ผู้ให้บริการจะให้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการตามสภาพที่เป็นอยู่ (As-Is) ตามความบกพร่องที่มี (With all faults) และตามที่สามารถให้บริการได้ (As Available) โดยไม่ได้การรับประกันไม่ว่าลักษณะใด รวมถึงการรับประกันการใช้งานอย่างสมประโยชน์ ความเหมาะสมในการใช้กับวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรับประกันอื่นใดทั้งสิ้น

เพื่อความชัดเจน ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (ในบางส่วน ลักษณะการใช้งาน หรือเนื้อหา) จะ (ก) มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือมีคุณภาพ เชื่อถือได้หรือปลอดภัยในทุกกรณี (ข) เหมาะสมหรือใช้ได้ตามกิจกรรมหรือความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการทุกท่าน (ค) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการทั้งหมด (ง) ปราศจากไวรัส บั๊ก หรือส่วนประกอบหรือโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

4.5.3   ความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการจากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการในการจัดให้มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะสมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ

4.5.4   ความล่าช้าในการชำระเงินอันเกิดจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นคู่ค้ากับผู้ให้บริการ หรือ ความล่าช้าหรือการที่บุคคลที่สามซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้ให้บริการ

4.6   การให้บริการนี้ที่ไม่ใช่การให้กู้เงิน ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้ บริการและนายจ้างเท่านั้น การดำเนินการของผู้ให้บริการจึงไม่ถือเป็นการดำเนินงานเสมือนธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือเป็นการให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ให้กู้ หรือผู้ให้บริการทางการเงิน

 

5.     การยกเลิกการให้บริการ

 

5.1   การยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการอาจหยุดใช้บริการและส่งคำขอยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการได้ทุกเมื่อ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ วิธีการเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิกจะมีผลในวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการ

ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกเลิกครบถ้วน ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับคำขอการยกเลิกของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่มีคำขอคงค้างที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือในกรณีที่นายจ้างของผู้ใช้บริการได้มีคำสั่งเป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่นมายังผู้ให้บริการ โดยในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายใดจากการที่ผู้ให้บริการระงับคำขอการยกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

 

5.2   การยกเลิกโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการจำกัด ระงับ หรือ ยกเลิกไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรในส่วนของการให้บริการและ/หรือการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้

5.2.1   ข้อตกลง และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับนายจ้างสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

5.2.2   ผู้ใช้บริการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของนายจ้าง และ/หรือขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้ บริการกำหนด

5.2.3   ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดฉบับแก้ไขอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่ผู้ให้บริการมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ผู้ใช้บริการใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก

 

5.3   ภายหลังจากการยกเลิกการให้บริการ และ/หรือการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ

5.3.1   ผู้ให้บริการสิ้นสุดหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยกเลิกการใช้งานดังกล่าว

5.3.2   ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม โดยจะต้องหยุดการใช้แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ และลบแพลตฟอร์มออกจากคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือครอบครองในทันที ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า คำขอใดที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้ก่อนการยกเลิกการให้บริการจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ บริการไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ยต่อผู้ให้บริการไม่ว่าในลักษณะใด

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขตามข้อกำหนดนี้จะไม่กระทบหรือทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ ความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกการให้บริการ หรือการสิ้นสุดการให้บริการ และจะไม่กระทบต่อสิทธิที่ผู้ให้บริการพึงมีในการเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

6.     ข้อกําหนดอื่น

6.1   การแก้ไข ผู้ใช้บริการรับทราบว่าข้อกำหนดฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการปรับปรุง แก้ ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

6.2   การสละสิทธิ์ การที่ผู้ให้บริการไม่บังคับใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนด หรือไม่ดำเนินการใดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่มีการผิดเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ ไม่ถือเป็น การสละสิทธิ์ของผู้ให้บริการในการที่จะใช้สิทธิบังคับต่อการผิดสัญญาหรือละเมิดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

 

6.3   กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับข้อ กำหนดนี้ และ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงจะทำการยื่นฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

 

7.     ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะติดต่อผู้ให้บริการหรือส่งข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม สามารถติดต่อได้โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [email protected] หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นที่นายจ้างหรือผู้ให้บริการจัดทำขึ้น